Přejít k hlavnímu obsahu
Banner apoštolátu modlitby

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2022

Napsal uživatel novak dne 1 January 2022

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který
ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa,
ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi
sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho
Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

úmysl papeže
národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
 

Leden
Úmysl papeže: Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní
kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou
uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského
bratrství.
Národní úmysl: Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili
pokoj od Pána.

Únor
Úmysl papeže: Za řeholnice a zasvěcené ženy
Modleme se za řeholnice a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich
poslání a odvahu jim vyprošujme, aby i nadále nacházely nové
odpovědi na výzvy naší doby.
Národní úmysl: Za zimní olympijské hry
Modleme se, aby konání zimních olympijských her přispělo ke
skutečnému rozvoji lidských práv v Číně.

Březen
Úmysl papeže: Za křesťanskou odpověď na bioetické výzvy
Modleme se za nás křesťany, abychom tváří v tvář novým bioetickým
výzvám vždy podporovali ochranu života prostřednictvím
modlitby i konkrétního nasazení ve společnosti.
Národní úmysl: Za katechumeny
Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest, aby pevně
přilnuli ke Kristu a jeho církvi.

Duben
Úmysl papeže: Za zdravotníky
Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují
o nemocné i starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích
byli účinně podporováni ze strany vlády i svého okolí.
Národní úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství
a zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu
a odvážně odpověděli na jeho volání. 

Květen
Úmysl papeže: Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii
nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy
víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je
Bůh posiloval a dával jim radost ze služby. 

Červen
Úmysl papeže: Za rodiny
Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní
skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se
v každodenním životě.
Národní úmysl: Za nově vysvěcené kněze
Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní
a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.   

Červenec
Úmysl papeže: Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu,
aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat
se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl: Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo
k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských
hodnot.

Srpen
Úmysl papeže: Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasaženi hospodářskou
a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování
svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl: Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním
a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.

Září
Úmysl papeže: Za zrušení trestu smrti
Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen
trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost
osoby.
Národní úmysl: Za synodní proces
Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci
synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.  

Říjen 
Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování,
byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále
více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl: Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol
poctivě a spravedlivě.

Listopad
Úmysl papeže: Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti
válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít
srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se
otevřeli víře ve věčný život.

Prosinec
Úmysl papeže: Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely
osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat
nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl: Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se
nechali proniknout radostnou zvěstí.

Druh článku
Farnost
Přílohy