Přejít k hlavnímu obsahu

Tříkrálová sbírka v naší farnosti

Tříkrálovou sbírku pořádá v našem kraji  Charita Sobotka se sídlem v Libošovicích. Přispět můžete do kasiček na obecních, městských úřadech, v našich kostelích po dvě neděle (9. a 16. ledna 2022) a také bezhotovostně převodem na účet - 66008822/0800 pod VS 777940501 (pro podporu místní charity).

Přikládáme také QR kód pro rychlé načtení údajů.

Poselství papeže Františka k 55. Světovému dni míru

Slova proroka Izaiáše vyjadřují útěchu a úlevný povzdech lidu ve vyhnanství, vyčerpaného násilím a zneužíváním, vystaveného ponižování a smrti. Prorok Baruch se nad tím pozastavil s otázkou: „Čím to, Izraeli, že jsi v nepřátelské zemi, že chřadneš v cizí zemi, poskvrněn jako mrtvoly, že jsi připočten k těm, kteří sestoupili do podsvětí?“ (3,10–11). Pro tyto lidi znamenal příchod posla míru naději na znovuzrození z trosek dějin a počátek zářivé budoucnosti. Cesta k míru, kterou svatý Pavel VI. nazval novým jménem integrální rozvoj, zůstává bohužel i dnes vzdálená skutečnému životu mnoha mužů a žen, a tedy i celé lidské rodiny, jež je dnes zcela propojená. Navzdory mnohým snahám o konstruktivní dialog mezi národy sílí hřmotný hluk válek a konfliktů, zatímco se šíří nemoci pandemických rozměrů, zhoršují se důsledky klimatické změny a stále více pustne životní prostředí, prohlubuje se tragédie hladu a žízně a nadále převládá ekonomický model založený na individualismu, nikoli na solidárním sdílení. Stejně jako v dobách starověkých proroků ani dnes neustává volání chudých a země,2 jímž úpěnlivě žádají o spravedlnost a mír.

Smuteční oznámení úmrtí farníka MUDr. Petra Krause

Dne 29. prosince 2021 zemřel náš obětavý farník, pan doktor Petr Kraus. Na Nový rok 1. 1. 2022 za něj byla sloužena mše svatá v Dolním Bousově.

Na pana Krause jsme pamatovali ve svých modlitbách během jeho nemoci.

Pro jeho nesmrtelnou duši vyprošujeme odpuštění všech vin a přijetí v Božím království. Prosíme také o sílu pro pozůstalé, zvláště jeho manželku a děti.

Světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen.

Pastýřský list otce biskupa Jana

Sestry a bratři v Kristu, vážení a milí přátelé, v poslední době, určitě v několika uplynulých měsících, jsme často slýchávali značně strohá pojmenovávání současné doby, a i my sami jsme posuzovali události, mající neblahý dopad na každého člověka. Mluvilo se, a ještě se stále mluví o dramatických a krizových časech, pro mnohé už jen těžko snesitelných opatřeních, jež vyvolávají obavy i lidské strachy a nejistoty. Začalo se, a to dokonce s jakousi samozřejmostí uvažovat, že to všechno: počínaje pandemií a ekonomickými propady nejen státního, ale i osobních a rodinných rozpočtů, se stane celkem normálním stavem. Zdá se, že tomu tak opravdu bude, ale nepokládejme tento, asi už nevyhnutelný vývoj, za tragédii. Máme nyní ojedinělou příležitost, totiž vědomě volit skromnější způsob života a cvičit se v odolnosti přestát a překonávat i vážné choroby, provázející někdy i bolestnější metody léčení. Dosud jsme se chovali tak, že je nám všechno možné. Dostatek jsme zaměnili za nadbytek a každá újma byla a je pak útokem na naše pohodlí, pro mnohé vyslovený blahobyt.

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2022

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který
ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa,
ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi
sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho
Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Tříkrálový koncert

Srdečně zveme na Tříkrálový koncert pěveckého sboru Musica Fortuna, který se uskuteční ve čtvrtek 6. ledna 2022 v 18.00 hod. v kostele sv. Máří Magdalény v Sobotce. Vstupné 100,- Kč.

Smuteční oznámení Boženy Faltové

V pondělí 3. ledna 2022 se ve 13.00 hodin na hřbitově v Rabakově rozloučíme se zemřelou paní Boženou Faltovou, která zemřela ve věku 85 let 28. prosince 2021.

Odpočinutí věčné dej jí Pane a světlo věčné ať jí svítí, ať odpočívá v pokoji. Amen.

Vánoční a novoroční přání

Všem farníkům a obyvatelům Sobotky, Dolního Bousova, Libošovic, Řitonic a dalších obcí na území našich farností přeji milostiplné a požehnané prožití vánočních svátků a do nového roku vyprošuji Boží požehnání a ochranu, pevné zdraví a dobrou náladu.

P. Václav

Subscribe to